مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۷/۰۹

حمایت هفته نامه نشان تجاری از کنفرانس بازاریابی و مدیریت مشتریان

به نقل از دبیرخانه کنفرانس بازاریابی و مدیریت مشتریان این روزها بازار اسپانسری کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان داغ ، داغ است . در راستای جذب اسپانسر نشریه نشان تجاری به عنوان اسپاسنر حضور خود را در این کنفرانس قطعی کرد . پیش از این هواپیمایی تابان ، مجموعه ورزشی آتیران ، مدیر دات بیز و مبنا مدیران حمایت خود را از این کنفرانس اعلام کرده بودند . ایمان پاکزادیان مقدم دبیر اجرایی کنفرانس بازاریابی و مدیریت مشتریان عنوان کرد "در روزهای آینده نام های بزرگی را خواهید شنید که حمایت خود را از این کنفرانس اعلام کرده اند . اما به علت مراحل اداری امکان فاش نمودن این سازمان ها و برنده ها هم اکنون فراهم نبوده ."