مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۳/۰۴

تصاویر همایش ملی مذاکره و زبان بدن در قاب تصویر

d86f40ee5ebd942333772d52b2ba5704.jpg
دوم خرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه و زرین شدن برگی دیگر از دفتر مبنا مدیران میعاد. درست در همین زمان سالن لبریز از قامت بزرگوارانی بود که خواهند ماند چون می دانند. چه سعادتیست نظاره تمام شما خوبان و چه شیرین اتفاقیست برگزاری مراسم بزرگ مردی که تاریخ علم و ادب ایران همواره به ایشان می بالد. خوبان گرامی همگی در کنار یکدیگر به احترام سرود ایران و پدر علم مذاکره سرزمینمان ایستادیم.  به شان احترام و به منزلت شما خوبان گروه هنری مبنا مدیران میعاد تصاویر به یادماندنی را در قاب تکریم به شما بزرگواران تقدیم می نماید.