مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۱۲/۱۳

دریافت گواهینامه های دهمین کنفرانس ملی بازاریابی و فروش

گواهینامه های مربوط به دهمین کنفرانس ملی بازاریابی و فروش از امروز در وبسایت باشگاه مدیران موفق قرارگرفته است. حاضرین در این کنفرانس می توانند با کدهای 14 رقمی خود که در روز کنفرانس دریافت نموده اند پس از مراجعه به وبسایت و ثبت کدها و تکمیل نمودن فرم های نظرسنجی نسبت به دریافت گواهینامه های خود اقدام نمایند.